Rząd i poddani

0

Państwo nie może istnieć bez rządu i poddanych. Rządem nazywamy w państwie władzę, która stoi na jego czele, która zastanawia się nad jego potrzebami, obmyśla sposoby, jak by tym potrzebom zapobiec, i postanowienia swe wykonywa. Władza ta rozpada się na pięć gałęzi:

– 1. ustawodawczą, która ustanawia prawa, czyli zasady, których się trzyma rząd, społeczeństwo i każda jednostka w państwie żyjąca

– 2. sądową, która rozstrzyga wszelkie spory, wywiązujące się pomiędzy jednostkami i pomiędzy pojedynczymi kołami społecznymi w państwie i strzeże równowagi pomiędzy nimi

– 3. wojskową, która broni państwa od nieprzyjaciela i poskramia wewnętrzne rozruchy

– 4. skarbową, która gromadzi potrzebne pieniężne środki

– 5. administracyjną, która wspiera społeczeństwo w jego pracy na polu rolnictwa, przemysłu, handlu, oświaty i wiary-

– Władza najwyższa oddana i poruczona być może:

– 1. albo jednemu człowiekowi, a w takim razie rząd jest m o- narchiczny, czyli jedynowładczy

– 2. albo kilku osobom zasłużonym lub odznaczającym się swoim urodzeniem i majątkiem, a w.takim razie rząd jest arystokratyczny, czyli możno władczy

– 3. albo ogółowi ludności zgromadzającej się celem uchwalenia ustaw i mianowania urzędników, a w takim razie rząd jest d e- mokratyczny, czyli ludowładczy.

– Niekiedy forma rządu może być mieszana, a mianowicie:

– 4. monarcha w rządzie swoim może być ograniczony przez zgromadzenie reprezentantów całego ludu, czyli wybranych przezeń zastępców w tym wypadku monarchia zwana jest konstytucyjną

– 5. w państwie demokratycznym lud może wykonywać władzę swą najwyższą nie bezpośrednio, lecz przez pewnych wybranych do tego reprezentantów w takim razie mamy do czynienia z demokracją reprezentacyjną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>