Ruś i Bułgarzy

0

Najłatwiej organizowała się luźna rzesza słowiańskich ludów w silny naród i państwo tam, gdzie wskutek podboju dostała się do krwi słowiańskiej przymieszka jakiejś krwi obcej, pochopniej – szej do życia politycznego, do którego Słowianie wskutek tradycyjnej swojej niezgody i przesadnego zamiłowania wolności nie byli jeszcze dojrzeli. Obce takie plemię podbijało kilka lub kil-

Okres I – Państwo polskie pierwotne, patriarchalne kanaście słowiańskich ludów, znosiło ich odrębność, narzucało im swoje jednolite urządzenie państwowe i swoją dynastię, i swoje nazwisko, ale nawzajem pomieszawszy się z ludnością słowiańską wynaradawiało się, przyjmowało jej obyczaj i mowę. Takiemu faktowi historycznemu zawdzięczają swoje powstanie narody i państwa Bułgarów i Rusi.

Bułgarowie, szczep mongolski, wtargnęli w drugiej połowie siódmego wieku (678) w kraje leżące nad dolnym biegiem Dunaju, podbili ludy słowiańskie tam mieszkające i założyli groźne wszystkim sąsiadom państwo. Rozsiedliwszy się jednak pomiędzy liczniejszą ludnością słowiańską, zmieszali się z nią bardzo prędki i utworzyli naród bułgarski, w którym żywioł słowiański mową swoją i obyczajem bezwzględną osiągnął przewagę.

Tęż samą rolę lubo o dwa wieki później wobec ludów słowiańskich północnych, osiadłych nad Dnieprem i Dźwiną, spełnili Wa- regowie, skandynawskie plemię. Jeden z tych szczepów zwany Rusami opanował (r. 862?) pod wodzą Ruryka Nowogród i Kijów i założył tu w połowie dziewiątego wieku olbrzymie, na urządzeniach feudalnych skandynawskich oparte państwo Rusi. Książę opierał się na bojarach, którym w zdobytym kraju ogromne porozdzielał lenne dzierżawy i całą ludność w dzierżawach tych mieszkającą podporządkował. I tu jednak wobec podbitych ludów zbyt byli nielicznymi najeźdźcy. Przyjmując język słowiański zginęli w społeczeństwie słowiańskim bez śladu, przekazując mu tylko swoją nazwę, swoją dynastię Rurykowiczów i ustrój stworzonego przez się państwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>