Rodzaje państw – ciąg dalszy

0

Nie tylko zatem rząd w państwie może różne przybierać formy, monarohiczną, arystokratyczną lub republikańską, lecz także samo państwo może mieć w różnych czasach i u różnych ludów odmienne cele, a przez to odmienną istotę. Odmienna ta jednak istota państwa nie zależy, tak jak forma rządu, od osób, które na jego czele stoją, lecz od sposobu powstania państwa, od celu, jaki sobie państwo zakłada, i od kierunku dążenia, jaki państwo przyjmuje. Podług tego rozróżniamy następujące rodzaje państw:

– 1) patriarchalne, którego władza buduje się na podstawie władzy rodzinnej, ojcowskiej i które stawia sobie za zadanie, ażeby lud stojący na bardzo niskim stopniu rozwoju zorganizować w zdrowe społeczeństwo i państwo

– 2) despotyczne, powstaje zwykle z państwa patriarchal- nego, jeżeli panujący zapomina o dobru swojego ludu i cały lud dla swego własnego dobra wyzyskuje. Jakie despocje kwitnęły na wschodzie u Asyryjeżyków, Babilończyków, Medów i Persów! Odróżnić je należy od rządu absolutnego, który dla dobra narodu występuje i działa

– 3) teokratyczne, w którym Kościół obok swoich religijnych celów bierze na siebie dopełnienie także i celów politycznych i organizuje się w państwo. W państwie takim rządzą albo sami kapłani, albo i ludzie świeccy, ale w zastępstwie kapłanów i pod ich nieustanną kontrolą. W państwie takim cele państwa ustępują na drugi plan przed celami Kościoła. Wzorem najlepszym teokra- cji było państwo żydowskie w Palestynie

– 4) klasyczne, czyli starożytne, państwa Greków i Rzymian, w którym państwo samo było dla siebie najwyższym celem, a o rozwój jednostki-człowieka o tyle się tylko troszczono, o ile ten człowiek był dla niego koniecznym lub potrzebnym narzędziem

– 5) państwo średniowieczne, patrymonialne, które broni tylko społeczeństwa od zewnętrznych nieprzyjaciół i utrzymuje w nim równowagę, ale pracy społecznej nie wspiera, lecz pozostawia ją społeczeństwu samemu, podzielonemu na silnie zorganizowane stany

– 6) państwo nowożytne, tak zwane prawne, które obok obrony od nieprzyjaciół i utrzymania równowagi wewnętrznej kładzie główny nacisk na wspieranie pracy społecznej za pomocą sprężystej administracji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>