Plemiona indoeuropejskie

0

Kolebką ludności europejskiej była Azja. Tam na zachodnim podgórzu niebotycznych Himalajów zamieszkali Ariowie, plemię odznaczające się krzepką budową ciała i rześkością umysłu. Trudnili się Ariowie głównie chowem bydła, pasterstwem, znali już jednak uprawę roli, chociaż prowadzili ją jeszcze w sposób no- madyczny i przenosząc się z miejsca na miejsce, za każdym razem nowe uprawiali grunta. Żywili się mięsem i mlekiem zwierząt domowych, a po części także pieczywem, z roślin zaś wyprawiali sobie napój jakiś upajający. Nie było im obce tkanie, plecenie i szycie, obok skór zwierzęcych nosili więc także wełniane odzienie. Podstawę wszystkich stosunków stanowiła rodzina, na zasadzie jednożeństwa silnie zorganizowana, innej też władzy, oprócz ojcowskiej, patriarchalnej w całym plemieniu nie znano. Religia była kultem przyrody, boską cześć oddawano przede wszystkim jasnemu, świecącemu niebu.

Znalazłszy korzystne warunki rozwoju plemię Ariów zaczęło się jednak tak silnie rozrastać, że w pierwotnych swoich siedzibach nie mogło się już wyżywić i pomieścić. Odpadały więc od głównego pnia pojedyncze gałęzie i opuszczając prastarą kolebkę, zaj- nowały nowe, nieraz bardzo odległe siedziby i dawały nowym plemionom początek. Pierwsza ta jednak wędrówka sięgająca w niepamiętne czasy, na kilkanaście wieków przed narodzeniem Chrystusa trzymała się dwóch wielkich szlaków, z których jeden prowadził na południe do Indii, drugi na zachód do Europy.1 Zatarła się pamięć tego wielkiego pochodu, zerwały wszystkie węzły, które niegdyś owe plemiona wywodzące się ze wspólnego gniazda łączyły, ale w języku tych plemion, zamieszkujących Indie i Europę, przechowało się tak wielkie, niezatarte podobieństwo i powinowactwo, że nam pozwala dzisiaj jeszcze od plemion innego pochodzenia je wyróżnić i do jednej aryjskiej, czyli indoeuropej- skiej grupy zaliczyć. i Powstała Jednak w ostatnich czasach hipoteza naukowa, która plemieniu aryjskiemu Europą na pierwotną siedzibą naznacza.

Sześć takich wielkich plemion zagarnęło dla siebie Europę. Tra kogrecy i Latynowie zajęli dwa najpiękniejsze południowe półwyspy, Celtowie osiedlili się nad brzegami Atlantyku na zachodnich obszarach, Germanowie podzieleni na Niemców i Skandynawów stanęli w samym środku, dla Słowian i Litwinów pozostały przestrzenie wschodnie pomiędzy Karpatami i brzegami Bałtyku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>