Geografia kierunków polskiego dziejopisarstwa cz. II

0

Oznaczało to przedsięwzięcie odmiennego wyboru tradycji historycznej, mianowicie nawiązanie do tych wątków myślowych, które rozwijały się w opozycji do demokratycznych treści refleksji Lele- welowskiej, a po części również i mesjanizmu, zarówno w zachowawczych środowiskach w kraju, jak na emigracji. Były to z jednej strony tradycje dawnych „klasyków”, epigonów Oświecenia oraz Wo- roniczowskiej prowidencjalnej interpretacji dziejów polskich, z drugiej zaś tradycje refleksji historycznej, rozwijającej się w zachowawczych kołach na emigracji, związanej z obozem Hotelu Lambert. Żywe kontakty ugodowych środowisk, zwłaszcza galicyjskich, z kręgami emigracyjnymi, zbliżonymi do Hotelu Lambert, sprzyjały wzajemnemu przenikaniu poglądów, a więc kształtowaniu się nowego spojrzenia nie tylko na aktualne położenie i przyszłość Polski, lecz także na jej przeszłość.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, w dobie konstytucjonalizmu i autonomizmu Galicji,” powstały w zaborze austriackim korzystniejsze niż gdziekolwiek indziej warunki dla rozwoju polskiego życia umysłowego. Polonizacja uniwersytetów krakowskiego i lwowskiego, ożywienie prac Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, przekształconego rychło w Akademię Umiejętności, rozwój piśmiennictwa, wszystko to korzystnie wyróżniało warunki, powstałe pod zaborem

Austrii, od tych, jakie panowały w innych częściach ziem polskich. Czołową siłą polityczną Galicji staje się wówczas formujące się jeszcze w czasach walki o tzw. rezolucję stronnictwo stańczyków, nazwane tak od słynnego dokumentu programowego, ogłoszonej na łamach „Przeglądu Polskiego” w 1869 r. „Teki Stańczyka”. Osobisty wkład w opracowanie tego dzieła wniósł Szujski, jeden z czołowych przedstawicieli związanego ze stronnictwem nurtu historiograficznego, nazwanego przez jego przeciwników krakowską szkołą historyczną.18

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>